NỒI CƠM ĐIỆN CUCKOO

2.250.000

✔️𝐏𝐡𝐢́𝐦 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚̉𝐦 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐢̣𝐧
✔️𝐍𝐚̆́𝐩 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚́𝐨 𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠
✔️𝐋𝐨̛́𝐩 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐢́𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐠𝐨̂́𝐦 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩
✔️𝐂𝐨́ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐚̂́𝐮 𝐜𝐨̛𝐦 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐚̂́𝐮 𝐜𝐡𝐚́𝐨
✔️𝐆𝐢𝐮̛̃ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐯𝐞̣𝐧 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚̣𝐭 𝐜𝐨̛𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝟏𝟐𝐡 : 𝐤𝐨 𝐤𝐡𝐨̂, 𝐤𝐨 đ𝐨̂̉𝐢 𝐦𝐚̀𝐮

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Menu