Hạt nêm rau củ hữu cơ Ener Bio

190.000

HẠT NÊM 100% RAU CỦ HƯU CƠ

✔️ 𝐇𝐚̣𝐭 𝐧𝐞̂𝐦 𝐇𝐮̛̃𝐮 𝐜𝐨̛ 𝐁𝐢𝐨

✔️ 𝐊𝐨 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐚̉𝐨 𝐪𝐮𝐚̉𝐧

✔️ 𝐊𝐨 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚̣𝐨 𝐦𝐚̀𝐮, 𝐭𝐚̣𝐨 𝐦𝐮̀𝐢

✔️ 𝐀̆𝐧 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐧𝐠𝐨𝐧, 𝐛𝐨̂̉ 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 🍀 𝐇𝐚̣𝐭 𝐧𝐞̂𝐦 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟕 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ 𝐁𝐢𝐨 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐝𝐚̂́𝐮 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐜𝐨̛ 𝐜𝐮̉𝐚 Đ𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̂𝐮 𝐀̂𝐮

🌱𝐕𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏𝟎𝟎% 𝐥𝐚̀ 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐜𝐨̛: 𝐜𝐚𝐫𝐨𝐭, 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̂𝐲, 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐚̂𝐲, 𝐧𝐚̂́𝐦, 𝐭𝐨̉𝐢,…𝐤𝐨 𝐡𝐞̂̀ 𝐜𝐨́ 𝐡𝐨𝐚́ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭. 𝐕𝐢̀ 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐨̂ 𝐛𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐡𝐚̣𝐭 𝐧𝐞̂𝐦 𝐦𝐢̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐛𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐨́ 𝐛𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐨̣𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐨̂, đ𝐚̣̂𝐮 𝐧𝐚̀𝐧𝐡,… 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐆𝐌𝐎 (𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐨̂̀𝐢 𝐠𝐞𝐧 𝐠𝐚̂𝐲 𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛) 𝐫𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐜 𝐡𝐚̣𝐢. 𝐍𝐞̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̣𝐭 𝐧𝐞̂𝐦 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ 𝐁𝐢𝐨 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̂́𝐢 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐞̉

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Menu